top of page

המגרש במתחם גבולות
נווה צדק פלורנטין

 

הזמנה להציע הצעות
לרכישת מקרקעין בנווה צדק/פלורנטין (כ- 3.1 דונם) בבעלות פרטית,
לבנייה רוויה למגורים בין הרחובות אילת, אברבנאל, גבולות ומטלון, תל אביב
הידועים גם כגוש 7083 חלקות 39 ו- 173 ["המקרקעין"].

נחתם הסכם - לא רלוונטי

מפה3 13.3.jpg

ברוכים הבאים ותודה על פנייתכם.

בעלי המקרקעין ["המזמין"], מתכבדים בזאת להזמין את הציבור להגיש הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלות במקרקעין, על כל המחובר עליהם, כמפורט ב"מסמכי ההזמנה".


1.    "המקרקעין" 
 

פרטי החלקה 

חלקה 173 בגוש 7083

שטח רשום

2,799 מ"ר

תיאור כללי

בעלות פרטית / מגרש ריק (המושכר בשכירות חופשית קצרת טווח למטרת הפעלת חניון) ועליו מספר מבנים

פרטי החלקה 

חלקה 39 בגוש 7083

שטח רשום

284 מ"ר

תיאור כללי

בעלות פרטית / בית משותף בן 6 יחידות רישום (המושכר בשכירות חופשית קצרת טווח אחת)

למקרקעין מוקנות זכויות בניה בהיקפים נרחבים (בעיקר למגורים, עם שטחי מסחר / מבני ציבור)
לפי תכנית "B" (יפו), תכנית 2790 ותכניות עיצוב החלות על המקרקעין.

לא תתאפשר הגשת הצעות ביחס לאחת החלקות אלא לשתיהן, כמיקשה אחת.
המקרקעין מוצעים למכירה במצבם המשפטי, הקנייני, הרישומי, הפיזי, התחזוקתי, התכנוני, הרישויי, ומכל בחינה אחרת, הנוכחי, כפי שהם ("AS IS") וזאת, בכפוף להוראות הסכמי המכר, המהווים חלק ממסמכי ההזמנה.
על המציע חלה החובה לבדוק בעצמו ו/או באמצעות יועצים מטעמו (כגון – עו"ד, מודד, מתכננים, מהנדס, שמאי וכיוצ"ב), באחריותו ועל חשבונו, את המקרקעין מכל היבט שהוא ובכל רשות שהיא, וכל האחריות בקשר לכך תחול על המציע (לשלילת אחריות המזמין); 


2.    לקבלת תמצית נתונים לגבי המקרקעין, ללא עלות ["תמצית הנתונים"]; ו/או לרכישת כל מסמכי ההזמנה, כנגד תשלום בסך 2,000 ₪, בתוספת מע"מ, שישולם למשרד עורכי הדין ואשר לא יוחזר בשום מקרה ["מסמכי ההזמנה"] – אנא מלאו את פרטיכם בטופס שלהלן ונחזור אליכם בהקדם.

3.    פנייה זו והליך ההזמנה, לרבות הליכי בחירת ההצעה הזוכה ההתקשרות עם המציע הזוכה, אינם ולא יתפרשו, בשום מקרה, כעריכת מכרז ודיני המכרזים לא יחולו ביחס אליהם. 


נוסח מודעה זו מהווה תמצית ראשונית בלבד ורק מסמכי ההזמנה, על כל צרופותיהם, יהוו את הנוסח הקובע לעניין הליך ההזמנה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח פנייה זו לבין מסמכי ההזמנה, יגברו ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה. 


המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה אחרת כלשהי; הוא רשאי, בין היתר: לחזור בו מהליך ההזמנה ולהפסיקו בכל עת; לאפשר למציעים לתקן פגמים בהצעתם; לשנות את תנאיהם של הליך ההזמנה ולרבות, אך לא רק, לשנות מועדים מכפי הנקוב במסמכי ההזמנה; לשנות את תנאי ההתקשרות (לרבות בתנאי הסכם המכר); לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם המשתתפים ו/או עם כל צד ג' אחר, לרבות בו זמנית; לבצע הליכי תיחור / התמחרות; וכיוצ"ב, והכל - לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין ללא הגבלה וללא צורך בהנמקה, מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם. 


המציע מסכים מראש להחלטת המזמין כאמור ולרבות החלטתו בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה, מבלי שיידרש המזמין לנמק החלטתו ומבלי שיהיו למציעים עקב כך כל טענה או דרישה כלפי המזמין או מי מטעמו.

פרטים

להשארת פרטים

תודה על פנייתכם.
נחזור אליכם בהקדם

bottom of page